Vattenstämpel Statens Fastighetsverk i färg

Statens fastighetsverk

Statens Fastighetsverk (SFV) förvaltar många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige, däribland Bohus fästning.

En sjundedel av Sveriges yta, bestående av skog och mark, ligger under Statens Fastighetsverks förvaltning, men man ansvarar också för teatrar, museer, slott och kungsgårdar samt ambassader i utlandet. Vart fjärde år öppnar man också upp dolda utrymmen över hela landet under etiketten ”Hemliga rum”. 2012 var Bohus fästning en av dessa platser – igen!

SFV:s förvaltningsuppdrag omfattar cirka 2 miljoner kvadratmeter lokaler och 6,5 miljoner hektar mark. Värdet av fastigheterna uppgår till drygt 13 miljarder kronor. Uppgiften för Statens Fastighetsverk är att med god ekonomi förvalta statens byggnader så att det nationella kulturarvet finns tillgängligt för allmänheten och att kulturvärden vårdas och bevaras. Vårdprogrammet för Bohus fästning antogs 2010.

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Bakom varje fasad och i varje kulturlandskap döljer sig unika berättelser och kunskaper från tidigare generationers byggare och brukare. Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia. Läs mer om Bohus historia här.

Statens fastighetsverk (SFV) har till uppdrag att bevara och utveckla dessa statligt ägda kulturhistoriska fastigheter för dig och framtida generationer.